Hyppää sisältöön

På Svenska

Vad för stiftelsen Sosped?

Vi utvecklar kamratstöd och skolningar och främjar rehabilitering. Vi satsar på välfärd och dess utveckling.

Kamratstöd är Sosped stiftelsens hjärta

Kamratstöd innebär att personer med liknande erfarenheter stöder och hjälper varandra. Förtrolighet, tolerans, gemenskap och jämlikhet är viktiga värden. Kamratstöd baserar sig på levnadsvisdom. Att få ta del av andra människors berättelser och erfarenheter är speciellt viktigt i svåra livssituationer. Kamratstöd motverkar utslagning.

Kamratstöd är Sosped stiftelsens hjärta. Våra kamratstödsgrupper grundar sig på frivillighet och alla grupper är kostnadsfria för deltagarna. Verksamheten är allmännyttig och ger ingen ekonomisk vinst.

Kamratstöd för spelare och anhöriga

Pelirajat’on-handledare är frivilliga lekmän som har gått en utbildning och deltar i regelbunden handledning. Alla handledare har personlig erfarenhet av problematiskt spelande. Verksamheten baserar sig på tanken att var och en har resurser och kunskaper att hjälpa sina likar.

Kamratstöd ges i kontrollerade grupper. Kamratstöd är hjälp som baserar sig på de frivilliga handledarnas egna erfarenheter och de kunskaper de fått i utbildningen. Alla som deltar i gruppen medverkar frivilligt. Ingen i gruppen tvingas att göra någonting som hon eller han själv inte vill göra eller som inte känns möjligt för tillfället.

Gruppledaren ser sin egen historia som jämnstor i jämförelse med de andras erfarenheter. Att lyssna på andra och interagera med dem leder till personlig tillväxt.

Kamratstödet för spelare och deras anhöriga följer följande principer:
1. Människovärde och jämlikhet värdesätts
2. En konfidentiell och trygg atmosfär
3. Frivillighet uppskattas
4. Mänskliga möten och konstruktiv interaktion
5. Vikten av erfarenhet, känslor och kamratstöd poängteras

Funktionellt kamratstöd

Sosped stiftelsen har projekter som baserar sig på funktionellt kamratstöd. Funktionellt kamratstöd bygger på en approach där fokus inte ligger på sjukdomen, utan på personens styrkor och intressen. I stället för diskussion betonas funktionalitet genom gemenskap och kamratstöd. Frivilliga specialgrupper får utbildning i att handleda grupper. Handledarna koncentrerar sig speciellt på deltagarnas styrkor och meningsfull verksamhet. Modellen med kamratstöd strävar efter att motverka ensamhet.

Kulturhusen

I kulturhusen gör man i grupper sådant som intresserar deltagarna och man fokuserar på deltagarnas resurser, styrkor och möjligheter att lära sig nya saker. Målet är att genom kreativa gruppaktiviteter hitta naturliga sätt att ta kontroll över sitt liv, utveckla sin sociala kompetens och förbättra arbets- och funktionsförmågan. Fokus ligger på deltagarnas resurser, styrkor och möjligheter till inlärning. Det viktigaste i kulturhusen är en öppen och trygg atmosfär som stöder kreativitet. Personalen fungerar som gruppernas bakgrundsstöd.

Vad erbjuder kulturhus?

Kulturhus aktiviteter är riktade till unga, 18-35 åriga inom mental rehabilitering. I kulturhus gör man i grupper sådant som intresserar deltagarna och fokuserar på deras resurser, styrkor och möjligheter att lära sig nya saker. Genom en kreativ gruppaktivitet är målet att upptäcka naturliga medel för kontroll över livet, att utveckla de sociala kunskaperna samt att vidare förbättra arbets- och funktionsförmågan.

Det viktigaste i kulturhus är en öppen och trygg atmosfär som stöder kreativiteten. Alla grupper är funktionella och baserar sig på ett handlett kamratstöd. Personalen fungerar som gruppernas bakgrundsstöd. Alla grupper är funktionella och de påverkas av deltagarnas intressen.

Kulturhus i Lojo, Kajana och Tammerfors

Lojos Kulturhus öppning firades i februari 2013. Lojo Kulturhusets temagrupper är bland annat band- och studiogrupp, en grupp för kreativt skrivande, hundgrupp (2 st.), målnings- och ritningsgrupp, pysselgrupp, film- och karaokegrupp samt yogagrupp.

Kulturhus Marilyn i Kajana började däremot sin verksamhet i september 2013. I kulturhus Marilyn finns för tillfället anime- och mangagruppen FUWAKU, bänd- och studiogrupp, bil tuning grupp och videospel grupp.

Tammerfors är nyaste tillägget i kulturhusfamiljen. Huset öppnades i maj 2015. Kulturhus Tammerfors erbjuder mångsidigt med verksamhet. För tillfället är det möjligt att till exempel att rappa, spela teater eller göra små tidningar.

Hur kan jag delta?

Vi söker ständigt unga rehabiliterare till olika funktionella grupper och som är intresserade av gruppens medlemskap. Vi söker även handledare för dessa grupper. Handledarna får arbetsandelspenning för sin verksamhet, de har ett eget arbetsrum till sitt förfogande och de får regelbundet handledning. Ledarna kan vara över 35 år.

Var vänlig och ta kontakt med oss per telefon. Vi kommer överens om ett möte med dig, där vi tillsammans med dig kartlägger dina intressen och går över lite bakgrundsinformation.

Sanslöst ljus

Kamratproducentens uppgift är att handleda produktionsgrupper, där i första hand unga personer med handikapp som är intresserade av medie- och kulturbranschen medverkar. Grupperna är dock öppna för personer med olika bakgrund. Det viktigaste är jämlikhet, gemensamma intressen och viljan att göra media och kultur.

Vår socialpedagogik

Tanken bakom vår socialpedagogik är att främja människans interna tillväxt, andras bemötande, gemenskap och påverkande av den egna omgivningen. Hos oss sker det inom vuxenutbildningen, arbetsgemenskapen och projektverksamheten. De fördjupar människans tillväxt och medvetande om en själv och andra som finns omkring. Vår socialpedagogik baserar sig på medlemskap inom gemenskapen, inlärning genom erfarenheter, växelverkan och känslokunnande. Under inlärningen fäster vi uppmärksamhet speciellt vid känslomedvetande. Växelverkan inom en gemenskap förstärker respekten och viljan att ta andra i hänsyn.

Människan växer och utvecklas tillsammans med andra. Inlärning genom erfarenhet sker genom att man känner igen känslor. En gemenskapsdynamisk arbetsledar- och arbetsgemenskaps utvecklarutbildning, arbetsledning och olika utvecklingsprojekt planeras och byggs upp så att det är möjligt att utforska erfarenheter och känslor. Att vara medveten om växelverkan och ömsesidighet ger upphov erfarenheter som förstärker självkännedomen.

I gemenskapen beaktas individen med sina egenskaper. Mänskligheten ligger i centrum av bemötande växelverkan under människokontakt. Känslorna stöder förändringsprocessen, som stöds av känslan av samhörighet.