Hyppää sisältöön

Tietoa säätiöstä


Sospedin missio:
Vahvistaa yksilön hyvinvointia osallisuuden, vertaisuuden ja yhteisöllisyyden keinoin.


Sosped-säätiö perustettiin vuonna 1984 uudenlaisen yhteisöllisyyden, siihen kasvamisen ja kasvattamisen ylläpitäjäksi. Säätiön alkuperäinen tehtävä kumpuaa sosiaalipedagogiikasta, ja säätiön virallinen nimi onkin Sosiaalipedagogiikan säätiö. Nykyisin meidät tunnetaan paremmin nimellä Sosped-säätiö. Sosiaalipedagoginen viitekehys näkyy kuitenkin edelleen missiossamme, arvoissamme ja tavassamme tehdä töitä.

Mitä on sosiaalipedagogiikka?

Sosiaalipedagogiikan idea on tarkastella yksilön kasvua ja kehitystä osana sosiaalisia yhteisöjään.  Siinä yhdistyy yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä ihmisenä kasvu. Sosiaalipedagogiikan yhtenä tavoitteena on turvata ihmisten tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan, yhteisöjen elämään sekä omaan elämäänsä vaikuttamiseen sosiaalisen muutoksen kautta.

Sosiaalipedagogiikan avulla kehitetään keinoja osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Yhteisössä yksilö huomioidaan ominaisuuksineen, ja oppiminen tapahtuu vertaisuuden sekä kohtaamisten kautta. Oppimisessa huomioidaan erityisesti tunnetietoisuus.

Oppiminen tapahtuu vertaisuuden ja kohtaamisten kautta.

Sosiaalipedagogiikkamme

Sosped-säätiön ydin on vertaistuki ja yhteisöllisyys. Toimintamme on sosiaalipedagogiikkaan pohjautuvaa hanke- ja kehittämistoimintaa.

Sosiaalipedagogiikkamme kulmakiviä ovat:

  • kohtaaminen
  • vertaisuus
  • osallisuus
  • yhteisöllisyys
  • kokemustieto

Käytännössä edistämme ihmisen sisäistä kasvua aikuiskoulutuksessa, työyhteisötyössä ja hanketoiminnassa. Tehtävämme on ammatillisen yhteisödynaamisen työyhteisötyöskentelyn ja työnohjaajakoulutuksen kehittäminen, jota on tehty säätiön alkuajoista lähtien. Hankkeissa taas on keskeistä inhimillisen arvokkuuden vaaliminen, sisäisen kasvun tukeminen, toivo paremmasta ja yksilöä vahvistavan yhteisöllisyyden rakentaminen. 

Ihminen kasvaa ja kehittyy muiden kanssa. Kokemuksellinen oppiminen tapahtuu tunteiden tunnistamisen myötä. Yhteisödynaaminen työnohjaaja- ja työyhteisön kehittäjäkoulutus, työnohjaus sekä erilaiset kehittämishankkeet suunnitellaan ja rakennetaan niin, että kokemusten ja tunteiden tutkiminen onnistuvat. Vuorovaikutus ja vastavuoroisuus synnyttävät kokemuksia, joiden tiedostaminen vahvistaa itsetuntemusta.

Erityisesti keskitymme sellaisten ihmisryhmien tukemiseen, jotka yhteiskunnallisen tilanteen seurauksena ovat ajautuneet ongelmiin tai jääneet vaille julkista tukea.

Yksin pärjäämisen ihanne tai pakko, yksinäisyys, tiivistahtinen tuotosten mittaaminen sekä nuoruuden yliarvostaminen vaarantavat yksilön hyvinvointia. Ratkaisuiksi ihmiset etsivät korvikkeita helposti riippuvuutta aiheuttavista toiminnan muodoista, kuten töistä, liikunnasta, harrastamisesta tai ostamisesta. Liiallinen pelaaminen liittyy usein todellisuuden välttelyyn.

Sosped käyttää voimavaransa tukeakseen ja vahvistaakseen yhteisöllisen hyvän toteutumista. Erityisesti keskitymme sellaisten ihmisryhmien tukemiseen, jotka yhteiskunnallisen tilanteen seurauksena ovat ajautuneet ongelmiin tai jääneet vaille julkista tukea. Yhteisöllisyyden ja vertaisuuden periaatteiden mukaisesti teemme työtä yhdessä kohderyhmiemme kanssa.

Hyvässä yhteisössä jokainen on arvokas. Yhdessä oleminen ja tekeminen on merkityksellistä. Yksilö kuuluu johonkin, hänestä välitetään ja häntä tuetaan ilman, että olemassaolon oikeus on lunastettava mitattavilla suorituksilla.

Yhteisö ei kuitenkaan ole automaattisesti hyvä. Sen syntyminen vaatii työtä ja arvovalintoja. Ilon, kunnioituksen, rohkeuden ja rakkauden tunteiden tietoinen viljeleminen edistävät hyvän yhteisön syntymistä. Yksilön henkistä kasvua edistävä yhteisö on myös monin sitein kiinni ympäröivässä maailmassa eikä suuntaudu vain omaan sisäiseen elämäänsä.

Sosped-säätiö tukee ihmisryhmiä vahvistamalla yhteisöllisiä rakenteita. Säätiön itselleen asettamana vaatimuksena sekä olemassaolon perustana on herkkyys nähdä ja kuulla näiden ryhmien heikkoja viestejä.

Sosped tarjoaa myös toiminnallisten vertaistukiryhmien vaikuttavuuden arviointia. Säätiön koulutus- ja työyhteisöpalvelut tuotetaan 2007 perustetussa Sosped Keskus Oyssä. Säätiön kotipaikka on Helsinki. Toimintamme on valtakunnallista.

Sosiaalipedagogisen toiminnan perustukset

Toivon virittäminen

Ihmiset, joilla on toivoa, selviytyvät. Toivo on yksi keskeisimmistä sosiaalipedagogisen toiminnan käsitteistä. Sosiaalipedagogisessa toiminnassa viritetään ihmisille toivoa paremmasta ja valetaan uskoa omiin ja yhteisiin mahdollisuuksiin selviytyä. Uusia näköaloja ja ratkaisuvaihtoehtoja elämän kriisitilanteissa etsitään yhdessä muiden kanssa. Toivo sisältää oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuden.

Kohtaaminen ja vastavuoroisuus

Ihmisten kohtaamisessa on mukana tunteet ja ajatukset, teot ja ympäristö. Vastavuoroisuus mahdollistaa dialogin, jossa yksilöt sekä saavat että antavat. Yhdessä ihmisten välille syntyy jotain sellaista, mitä ei synny ilman avoimuutta ja yhteistä yrittämistä. Yhdessä jaettu tieto, kokemusten jakaminen ja uudelleen jäsentäminen tuottavat yhteisölle uutta, sen yksilöillekin merkityksellistä tietoa.

Hyvän yhteisö- ja johtamiskulttuurin edistäminen

Yhteisöllisyyttä peräänkuulutetaan eri yhteyksissä. Sen puuttumisen nähdään selittävän ihmisten henkisen pahoinvoinnin ja yksin jäämisen kokemuksia. Hyvä yhteisökulttuuri mahdollistaa ihmisten aidon kohtaamisen ja vuorovaikutuksen. Kehittyvässä yhteisössä ja hyvässä yhteisökulttuurissa käydään keskustelua arvoista, ratkaistaan ongelmatilanteita, pyritään saavuttamaan yhteisiä tavoitteita, välitetään tasapuolisesti tietoa, jaetaan kokemuksia ja opitaan niistä yhdessä. Näin syntyy toivoa. Yhteisöpedagogiikassa vahvistetaan juuri näitä voimavaroja yhteisön jäsenissä ja johtajissa. Yhteisöllisyyden toteutuminen edellyttää liittymistä ja sitoutumista eikä sitä voi kukaan tuoda ulkopuolelta. Jokainen jäsen yhteisössä vaikuttaa toimivaan ja hyvään yhteisökulttuuriin. Hän on vastuussa siitä, samoin kuin pääsee siitä osalliseksi, iästä, sukupuolesta, etnisestä tai muusta taustasta riippumatta.

Tahto toimia ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseksi

Yhteisölliset rakenteet, mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen ja ihmisten parempi elämänhallinta edistävät ihmisten hyvinvointia ja ennaltaehkäisevät masennusta ja mielenterveysongelmia. Sosped säätiö edistää suomalaisessa yhteiskunnassa yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia.

Arjen arvostus

Säätiön toiminta liitetään ihmisten arkeen. Työnohjaus ja työyhteisön kehittäminen kiinnittyy työelämän ajankohtaisten haasteiden tutkimiseen ja toiminnan kehittämiseen. Hanketoiminnassa saatetaan vertaiset, eli samankaltaisia asioita kokeneet, yhteen ongelmien voittamiseksi. He toimivat yhteisen kiinnostuksen motivoimina.


Sospedin arvot

Luotettavuus

Toimintamme perustuu kokemustietoon, asiantuntijuuteen ja laaja-alaiseen erilaisten elämäntilanteiden ymmärtämiseen. Toimimme avoimesti, rehellisesti ja kaikkia kunnioittaen. Olemme reilu yhteistyökumppani.

Uusiutuminen

Haastamme olemassa olevia toimintatapoja sosiaalipedagogisella otteella. Opimme virheistä ja uskomme jatkuvaan kehittymiseen sekä kokeilukulttuuriin.

Yhteisöllisyys

Edistämme ja toteutamme merkityksellistä yhdessä tekemistä, jonka uskomme vahvistavan yksilön hyvinvointia. Vertaisuus on toimintamme ytimessä.