Hyppää sisältöön

MINDtheYOUTH

MINDtheYOUTH on kaksivuotinen hanke (05/2021–04/2023), jonka päämääränä on lisätä yksilöiden hyvinvointia mindfulnessin eli tietoisuustaitojen avulla. Hanke pyrkii antamaan nuorisotyöntekijöille tietoja, taitoja ja pätevyyttä käyttää mindfulnessia yhtenä työkaluna nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Hanke on Erasmus+ rahoitteinen ja se toteutetaan neljän eri maan yhteistyönä: Suomi (Sosped-säätiö), Liettua (Education, Research & Consultancy Center ERCC), Kypros (STANDO LT) ja Tanska (Aalborg University). 

Hankkeen aikana osallistujamaat kehittävät yhdessä mindfulness-koulutuspaketin, johon sisältyy kattava opetussuunnitelma sekä hankkeen aikana suunniteltava, kehitettävä ja julkaistava VR-teknologiaa hyödyntävä sovellus. Näiden lisäksi tehdään myös käsikirja, jossa on kattavasti tietoa sekä mindfulnessista että hankkeen aikana kehitetyn VR-sovelluksen käytöstä. Hanke on EU-rahoitteinen ja on itsenäisesti vastuussa sisällöstään. 

Nuorisotyön mahdollisuuksien tunnistamista ja tukemista 

MINDtheYOUTH-hankkeen päämääränä on paitsi auttaa nuorisotyöntekijöitä löytämään uusia innovatiivisia työskentelymenetelmiä, myös nostaa esille laadukkaan nuorisotyön tärkeyttä nuorten hyvinvoinnin edistäjänä. Mindfulnessin on tieteellisesti todistettu tukevan yksilön mielenterveyttä ja hyvinvointia, mutta sen harjoittaminen nuorisotyössä on edelleen melko vähäistä. Tämä johtuu siitä, että nuorten kanssa työskentelevät henkilöt eivät itse koe hallitsevansa mindfulness-menetelmiä tarpeeksi hyvin opettaakseen niitä muille. 

Hankkeen aikana nuorisotyöntekijät ja nuoret otetaan aktiiviseksi osaksi projektia erilaisten kansainvälisten ja kansallisten haastattelujen, työpajojen ja retriittien myötä. Ensikäden tieto osallistujilta jokaisesta hankemaasta auttaa luomaan kohderyhmälle räätälöidyn kokonaisuuden ja näin ollen edistämään koulutuspaketin käyttöä myös hankkeen loppumisen jälkeen. Kansainvälinen yhteistyö edistää sellaisen koulutuspaketin luomista, jota voidaan käyttää Euroopan- ja jopa maailmanlaajuisesti kansallisuudesta, ihonväristä tai maantieteellisestä sijainnista huolimatta. Koulutuspaketti käännetään eri kielille ja se tulee olemaan vapaasti ladattavissa hankkeen nettisivuilta. 

MINDtheYOUTH – innovaation ja hyvinvoinnin lähteillä 

VR eli virtual reality (virtuaalitodellisuus) on nopeasti kasvava teknologian ala, jossa on huimasti potentiaalia myös terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia ajatellen. Hankkeessa on mukana VR-teknologiaan erikoistuneita tahoja, joilla on jo ennestään kokemusta VR-teknologian ja mindfulness-tyyppisten harjoitteiden yhdistämisestä. VR-sovellus tulee olemaan mindfulnessin oppimisympäristö, jonka ulkoasuun ja käytettävyyteen pääsevät vaikuttamaan sen tulevat käyttäjät: nuorisotyöntekijät ja nuoret. 

Osallistujamaille Suomelle, Liettualle, Kyprokselle ja Tanskalle hanke on arvokas mahdollisuus luoda uudenlaista kansainvälistä yhteistyötä ja oppia toisiltaan uutta. 


 

MINDtheYOUTH

MINDtheYOUTH is a two-year project (05/2021 – 04/2023) that aims to promote the well-being of individuals through mindfulness training. The project is an effort to support youth workers in acquiring and developing mindfulness skills and key competencies so that they can utilise mindfulness as a technique in their work. The project is funded by Erasmus+ and will be carried out in cooperation with four countries: Finland (Sosped Foundation), Lithuania (Education, Research & Consultancy Center ERCC), Cyprus (STANDO LT) and Denmark (Aalborg University). 

During the project, the participating countries will join in developing a mindfulness training package. The training package will include a comprehensive mindfulness curriculum and an application that utilises VR-technology. The VR application will be planned, developed and published during the implementation of the project. In addition to the curriculum and the VR application, the training package will include a handbook that assists youth workers in the practical application of the curriculum and the VR application. The project is funded by the European Union and is responsible for its content independently. 

Recognising and supporting the potential of youth work 

MINDtheYOUTH aims to help youth workers find new, innovative working methods, but also to recognize and promote the importance of good quality youth work. Mindfulness has many scientifically proven benefits but is still not widely used in youth work. This is because youth workers feel they lack the relevant knowledge and experience in mindfulness to teach the skills and techniques to others. 

During the project, youth workers and young people will be an active part of the project through different international and national interviews, workshops and retreats. First-hand knowledge from each of the participating countries will help create a training package that is specifically designed for its target group, and thus ensures the training package will be used even after the project has ended. International cooperation is key to creating a training package that can be distributed throughout Europe and internationally, regardless of nationality, race or geographical location. The training package will be translated into multiple languages and uploaded on the project website where it can be downloaded free of charge. It will remain available beyond the end of the project. 

MINDtheYOUTH – promoting innovation and well-being. 

VR (virtual reality) is a rapidly growing form of technology that has massive potential within the Social Services and Health Care sectors. MINDtheYOUTH involves people who specialise in VR technology and have prior experience in combining VR and mindfulness practices. The VR application will act as the virtual learning environment for mindfulness, and the application’s user interface and usability will be influenced by the very people who are going to use the application in the future: youth workers and young people. 

For the participating countries Finland, Lithuania, Cyprus and Denmark the project is a valuable opportunity to learn from one another and promote international cooperation.