Hyppää sisältöön

TEx-project

Trust the experience, not the dealer

Kolmivuotisessa TEx-hankkeessa (10/2020–09/2023) rakennetaan uusi, laajempaan kokemuspohjaiseen asiantuntijuuteen tähtäävä koulutuskokonaisuus. Hanke on Erasmus+ rahoitteinen ja toteutetaan yhteistyössä kolmen maan kanssa: Suomi (Sosped-säätiö), Irlanti (Extern Ireland) ja Norja (Spillavgighet).

Hankkeen aikana koulutetaan pilottiryhmä, joka koostuu kokemuspohjaisista asiantuntijoista. Hanke lähestyy kokemusasiantuntijuutta rahapeliriippuvuuden ja sen kokemusasiantuntijoiden kautta, mutta koulutuskokonaisuus suunnitellaan niin, että se on sovellettavissa myös muihin aihealueisiin. Hanke on EU-rahoitteinen ja on itsenäisesti vastuussa sisällöistään.

Kokemusasiantuntijuuden kehittäminen

Kolmen rahapelihaittojen kanssa työskentelevän järjestön tarkoituksena on jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä, sekä kehittää kansainvälinen koulutusmalli yhä edistyneemmästä kokemusasiantuntijuudesta.

Kaikissa kolmessa maassa on tilaa kokemuspohjaiselle tiedolle, uusille lähestymistavoille, tehokkaille malleille ja konkreettisille työkaluille. Nämä sekä tukevat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, kehittävät hoitoja että vaikuttavat ennaltaehkäisevästi yhteiskunnassa.

”TEx on syntynyt kokemusasiantuntijuudesta
tarpeeseen, jonka kokemusasiantuntijat ovat itse havainneet.”


TEx – innovatiivinen hanke

TEx-hanke on monella tapaa innovatiivinen hanke: kokemusasiantuntijat ovat itse hankkeen takana. He ovat tunnistaneet tarpeen hankkeelle, jonka jälkeen he ovat lähteneet viemään ideaa eteenpäin. Lisäksi hanke on kansainvälinen ja tarjoaa ymmärryksen rahapeliriippuvuudesta, rahapelihaitoista ja niiden ennaltaehkäisystä erilaisissa toimintaympäristöissä. Jokaisessa hankkeen maassa rahapelaaminen on järjestetty eri tavalla – silti, rahapelaamisen tuottamat haitat ovat samankaltaisia. Kansainvälisyys antaa mahdollisuuden tarkastella rahapeliriippuvuutta ja sen lainalaisuuksia ilman, että tarkastelu on sidottu tiettyyn järjestelmään.

Hankkeen aikana Sosped-säätiö, Extern Ireland ja Spillavgighet tuottavat materiaalia kokemusasiantuntijan itsehoidosta, julkisesta esiintymisestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Materiaali kootaan yhdeksi koulutuskokonaisuudeksi, joka käännetään englanniksi. Koostamisen jälkeen koulutusmateriaali on vapaasti käytettävissä kokemusasiantuntijoiden koulutuksissa. Hanke lähestyy kokemusasiantuntijuutta rahapeliriippuvuuden ja sen kokemusasiantuntijoiden kautta, mutta materiaalista on tarkoitus tehdä sellaista, että se on kopioitavissa ja muokattavissa muihinkin aihealueisiin.

TeX-hankkeen tuotokset

TeX-hanke päättyi loppuvuodesta 2023. Koulutuksen aikana koulutettiin kolme pilottiryhmää rahapeliriippuvuuden kokemusasiantuntijoita kolmessa eri maassa: Suomessa, Norjassa ja Irlannissa.

Suomen koulutus hyväksyttiin PAIKKO- järjestelmään alkuvuodesta 2024 ja jatkossa koulutuksen käyneet kokemusasiantuntijat saavat vertailukelpoisen todistuksen suorituksestaan (kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, kokemusasiantuntijana toimiminen). Jokaisessa hankemaassa koulutus jää organisaatioiden käyttöön ja koulutuksen avulla koulututetaan tulevaisuuden rahapeliriippuvuuden kokemusasiantuntijoita.

Voit tutustua koulutuksessa käytettyihin työkirjoihin alla:

Työkirja Suomi

Työkirja Norja

Työkirja Irlanti


In English

The three-year TEx project (Trust the experience, not the dealer 10/2020-09/2023) will build a new training package aimed to broaden experience-based expertise. The project is funded by Erasmus+ and carried out in cooperation with three countries: Finland (Sosped Foundation), Ireland (Extern Ireland) and Norway (Spillavgighet).

Although the project is executed with a focus on gambling addiction and gambling addiction experts by experience, the intention is that produced material is useful for other topics as well. During the project, a pilot group of experience-based experts will be trained.

Developing an international model of experts by experience

The purpose of the three organizations working with the disadvantages of gambling is to share knowledge and practices during the project and to develop an international and advanced model of experts by experience. In all of these three countries, there is a need for experiential knowledge, new approaches, effective models and concrete tools. These aim to support social welfare and healthcare professionals, to develop treatments and to have a precautionary impact in society.

TEx – An innovative project

TEx is in many ways an innovative project: the idea is originated and the issue is identified by experts by experience. Because the projects is international it’s offering an understanding of gambling addiction, gambling disadvantages and the aspect of prevention in different environments, different countries. Gambling is organized differently in each project country – still, the disadvantages of gambling are similar. The project provides an opportunity to study gambling addiction and its laws without being restricted by a specific system.

During the project, Sosped Foundation, Extern Ireland and Spillavgighet will produce material on self-care of experts by experience, public speaking and social influencing. The material is compiled into one training package and translated to English. In the future, collected material is available for trainings of experts by experience. The project itself discusses about gambling addiction and gambling addiction experts by experience, but the intention of the project is to produce material that can be used to other topics as well.

The outputs of the TeX project

The TeX project ended at the end of 2023. During the training, three pilot groups of EBE’s were trained in three different countries: Finland, Norway and Ireland.

Finnish training was accepted into the PAIKKO system from the beginning of 2024, and in the future, EBE’s who have completed the training will receive a comparable certificate for their performance (professional degree in the field of education and guidance, working as an experience expert). In each project country, the training remains available to the organizations, and with the help of the training, future EBE’s are trained.

You can familiarize yourself with the workbooks used in the training below:

Workbook Finland

Workbook Norway

Workbook Ireland